Kaufmann Paul Grupp (6369 Byte)   Betriebsleiter Hermann Illg (6666 Byte)   Forstdirektor Karl Schurr (7500 Byte) Kaufmann Hugo Neuhäuser (8540 Byte)  
Kaufmann Paul Grupp (1950 - 1953)   Betriebsleiter Hermann Illg (1953 - 1970)   Forstdirektor Karl 
Schurr (1970 - 1990)
Kaufmann Hugo Neuhäuser, kommissarisch 
(1988 - 1990)
 
Bankkaufmann Thomas Hinderberger (6056 Byte)   Bankrevisor Hans-Peter Wolf (5630 Byte)   Forstdirektor Johann Reck  
Bankkaufmann Thomas Hinderberger (1990 - 1996)   Bankrevisor Hans-Peter Wolf (1996 - 2001)   Forstdirektor     Johann Reck
(2001 - 2005)
Leitender techn. Angest. a. D.  Konrad Vogt
(2005 - 2013)
 
             
Andreas Ludwig, Techn. Angestellter
(seit 2013)
             

zurück (1035 Byte) zurück

[Home]